Principală » Fişiere » Știri interne

Acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru plata energiei electrice
12-Iun-2012, 4:10:47 PM
ORDONANTA DE URGENTA nr. 25 din 6 iunie 2012 privind acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. in scopul achitarii obligatiilor de plata datorate furnizorilor de energie electrica 

EMITENT: GUVERNUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012    Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României prin Scrisoarea de intenţie transmisã Fondului Monetar Internaţional, conform cãrora vor fi luate mãsuri pentru eliminarea arieratelor Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. (CNCF "C.F.R." - S.A.) cãtre furnizorii de energie electricã cu capital majoritar privat şi plata treptatã a debitelor cãtre Societatea Comercialã de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti şi pentru anularea penalitãţilor la acestea,
    în vederea diminuãrii arieratelor din economie,
    luând în considerare faptul cã neadoptarea unor astfel de mãsuri ar avea ca efect neaprobarea de cãtre Consiliul director al Fondului Monetar Internaţional a Scrisorii de intenţie înaintate de autoritãţile române şi intrarea în faliment a companiei,
    ţinând cont de faptul cã penalitãţile şi majorãrile calculate pentru neplata datoriilor istorice influenţeazã negativ rezultatul exerciţiului financiar lunar şi anual prin creştere zilnicã, şi
    având în vedere lipsa fondurilor necesare plãţii, existã posibilitatea executãrii silite prin valorificarea bunurilor imobile şi mobile ale CNCF "C.F.R." - S.A.; în aceste condiţii, riscul de a ieşi din patrimoniul CNCF "C.F.R." - S.A. al bunurilor necesare desfãşurãrii activitãţii este accentuat, iar realizarea acestuia perturbã grav desfãşurarea activitãţii companiei, dar şi activitatea de transport public de cãlãtori şi marfã, afectând economia naţionalã.
    Întrucât toate aceste aspecte vizeazã interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a cãror reglementare nu mai poate fi amânatã şi ţinând cont de Memorandumul nr. 20.896/15.05.2012 al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin care a fost aprobatã mandatarea reprezentanţilor Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. în adunãrile generale ale acţionarilor Societãţii Comerciale "Electrica Furnizare" - S.A. şi Societãţii Comerciale "Electrica Distribuţie" - S.A. pentru a dispune mãsurile legale ce se impun în vederea negocierii termenilor şi condiţiilor în care cele douã societãţi dispun anularea penalitãţilor calculate pentru neplata şi/sau plata cu întârziere a contravalorii energiei electrice datorate de cãtre CNCF "C.F.R." - S.A.,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. 1
    (1) Ministerul Finanţelor Publice acordã Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., denumitã în continuare Companie, un împrumut în sumã de 769.780 mii lei, cu scadenţa la 30 noiembrie 2012, din vãrsãminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.
    (2) Suma prevãzutã la alin. (1) va fi utilizatã pentru plata obligaţiilor restante înregistrate în contabilitatea Companiei la data de 31 martie 2012 faţã de operatorii economici furnizori de energie electricã, în limita sumelor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.
    (3) Plata sumelor prevãzute la alin. (2) se va realiza cu condiţia renunţãrii de cãtre furnizorii de energie electricã la penalitãţile de întârziere calculate pânã la data plãţii obligaţiilor restante înregistrate la data de 31 martie 2012 de cãtre Companie, în condiţiile legii.
    (4) Suma prevãzutã la alin. (1) are destinaţie specialã în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedurã civilã şi se utilizeazã numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã.
Special pentru dvs., in calitate de client fidel Rentrop & Straton
    (5) În termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Ministerul Finanţelor Publice încheie o convenţie cu Compania, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile pãrţilor, precum şi termenii şi condiţiile de derulare a împrumutului.
    (6) În termen de 5 zile lucrãtoare de la semnarea convenţiei, Ministerul Finanţelor Publice vireazã suma prevãzutã la alin. (1) în contul distinct de disponibil deschis la solicitarea Companiei la Trezoreria Statului pe numele acesteia.
    (7) Compania are obligaţia de a plãti obligaţiile restante prevãzute la alin. (2) pânã la data de 30 noiembrie 2012.
    (8) Pentru plata sumelor prevãzute în anexã Compania prezintã la Trezoreria Statului ordine de platã la care anexeazã declaraţii pe propria rãspundere din care sã rezulte cã sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alin. (3).
    (9) La expirarea termenului prevãzut la alin. (7), sumele prevãzute la alin. (1), rãmase neutilizate în contul Companiei, se restituie de Trezoreria Statului în contul deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativã Centralã, codificat cu codul de identificare fiscalã al acesteia, în scopul reconstituirii veniturilor din privatizare din contul curent general al Trezoreriei Statului.
    ART. 2
    (1) Împrumutul prevãzut la art. 1 alin. (1) se acordã cu o ratã a dobânzii situatã la nivelul ratei dobânzii de politicã monetarã practicatã de Banca Naţionalã a României, la care se adaugã 4 (patru) puncte procentuale şi se ramburseazã integral la termenul prevãzut la art. 1 alin. (1).
    (2) Dobânda reprezintã venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculeazã prin aplicarea ratei dobânzii prevãzute la alin. (1) la soldul împrumutului şi se plãteşte lunar, începând cu luna acordãrii împrumutului, din veniturile proprii ale Companiei.
Corect intocmite si cu clauze formulate in avantajul dvs.! Usor de completat, usor de printat!
    (3) Pentru neplata la termen a dobânzilor de plãtit la împrumutul acordat se calculeazã o dobândã de întârziere, la nivelul dobânzii prevãzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe zi de întârziere, pânã la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintã venit al bugetului Trezoreriei Statului.
    (4) Compania restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativã Centralã, codificat cu codul de identificare fiscalã al acesteia. În termen de 3 zile lucrãtoare de la alimentarea acestui cont, obligaţiile de platã se sting în urmãtoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.
    ART. 3
    (1) Sumele aferente creanţelor rezultate din gestionarea împrumutului, neachitate la scadenţã, se recupereazã pe baza notificãrii comunicate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, din transferurile între unitãţi aferente întreţinerii infrastructurii feroviare, aprobate în bugetul acestuia pentru Companie, pânã la concurenţa sumei datorate.
    (2) Sumele prevãzute la alin. (1), care fac obiectul notificãrii comunicate de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, se achitã de cãtre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în contul prevãzut la art. 2 alin. (4).
    (3) Compania opereazã în contabilitatea proprie diminuarea obligaţiilor de platã stinse în condiţiile alin. (1), pe baza extrasului de cont eliberat de Trezoreria Operativã Centralã, din care rezultã stingerea creanţelor rezultate din gestionarea împrumutului.
    (4) În situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice nu recupereazã sumele restante prin procedura prevãzutã la alin. (1) şi (2), creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmãresc şi se executã în condiţiile prevãzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recupereazã conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de cãtre organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îşi are domiciliul fiscal împrumutatul, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizeazã la data scadenţei, sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecãtoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silitã se efectueazã în temeiul hotãrârii judecãtoreşti definitive şiirevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

                                 PRIM-MINISTRU


                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                                Septimiu Buzaşu,
                                secretar de stat

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu


    Bucureşti, 6 iunie 2012.
    Nr. 25.

    ANEXĂ

     Obligaţii restante înregistrate în contabilitatea Companiei Naţionale
            de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. la data de 31 martie 2012
          faţã de operatorii economici furnizori de energie electricã

                                                          (mii lei)
 ┌─────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr.  │      Denumirea furnizorului      │        Valoarea        │
 │crt. │                                  │                        │
 ├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │  1  │S.C. EON - S.A.                   │                   9.762│
 ├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │  2  │S.C. ENEL - S.A.                  │                 347.057│
 ├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │  3  │S.C. CEZ - S.A.                   │                 167.473
 ├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │  4  │S.C. MUNTENIA NORD DISTRIBUŢIE    │                  11.274│
 ├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │  5  │S.C. ELECTRICA FURNIZARE          │                 234.214│
 ├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │TOTAL│                                  │                 769.780│
 └─────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────┘


                                    -------
Categorie: Știri interne | Adăugat de: cnusi | Tag-uri: ordonanta de urgenta, ORDONANTA DE URGENTA nr. 25 din 6 i, Monitorul Oficial, Radio FG, Acte Monitorul Oficial
Vizualizări: 352 | Descărcări: | Comentarii: 1 | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 1
0   Spam
1 Wahid   (03-Iul-2012 8:26:26 AM)
you know, the idea for thit blog was somehow dieferfnt: we were thinking that you posted here your daily works, writing what you did in a detailed way. as we said in the beginning, after each one of you wrote here, another one of you should check that everything has been done correctly, to avoid problems when sending out our material to the clients.. or to us.practical example with NPE: Paul should have posted here, every day, what he did, all the modifications he did on the file etc etc. another one of you, let's say Radu just to put a name, should have controlled every day that there were no mistakes in the file ( tolerances, interferences, whatever other things needed to be checked) and post here his comments.Another example with the irons: now, Shine is done, let's see for deuce: Vali is doing the 3d. you ( Alin) should check that all the things that needed to be modified have been done, check that the design didn't change, that the proportion remained the same etc etc..that was the meaning of this blog: avoid 1) that you do things that don't need to be done; 2) errors; 3) arrive at the end of the project with mistakes, or not good stuff etc, so that at the end of the project we need to change a lot of stuff. if you do this kind of check every day, the modifications will be smaller; instead, if you don't check, and there is some errors, and you wait until you don't send the finished file to us, you may incur in the risk to have to redo everything.then, if you want to post cool stuff here, that's ok and useful. but the blog is for us to understand what you are doing.the fact that nobody else is posting his work here, let me think that nobody is working in the office

Adresa stirii în forma HTML
Adresa stirii în forma BB-code
Adresa directa a stirii
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Logare ]